Multi-Med. Pękała Sp.J z siedzibą w Zambrowie, adres: ul. Białostocka 24, 18-300 Zambrów, Tel. 48 86 271 39 83, Fax 48 86 271 39 83,
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000434856, Regon 200589009, Nip 7231627487

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Artykuł 1 Postanowienia ogólne

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca –Multi-Med. Pękała Sp.J z siedzibą w Zambrowie, adres: ul.
Białostocka 24, 18-300 Zambrów, Tel. 48 86 271 39 83, Fax 48 86 271 39 83,
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000434856, Regon 200589009, Nip 7231627487
2. Sklep internetowy -narzędzie dostępne pod adresem internetowym
https://ulubionylekarz.pl. Narzędzie to umożliwia nabywanie Usług od
Sprzedawcy.
3. Klient -osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Usługę
zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Zamówienie -złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie z wzorem
zamieszczonym w Sklepie internetowym, stanowiące ofertę zawarcia umowy.
5. Weryfikacja adresu E-mail -informacja wysyłana do Klienta za
pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego adres e-mail został wykorzystany
do dokonania zakupów w Sklepie internetowym. Załącznikiem do informacji
jest niniejszy Regulamin oraz –o ile istnieje dla produktu nabytego przez Klienta
-regulamin tego produktu.
6. Rejestracja Zamówienia –informacja wysyłana do Klienta za pośrednictwem
poczty elektronicznej, że jego Zamówienie wpłynęło i zostanie zrealizowane po
zaksięgowaniu płatności. Rejestracja Zamówienia obejmuje informacje, o
których mowa w art. 12. ust. 1 ustawy o Prawach konsumenta.
7. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia –informacja wysłana do Klienta, że
jego Zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
8. Usługa –usługa medyczna opisana i oznaczona ceną sprzedaży w Sklepie
internetowym.
9. Towar –produkt (rzecz) opisany i oznaczony ceną sprzedaży w Sklepie
internetowym.
10. Konsument –osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Artykuł 2 Informacje o usługach

1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich transakcji
dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Zamieszczona na stronie informacja o Towarach, Usługach wraz z ceną nie
stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do
składania ofert.
3. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma w formie mailowej na
podany przez siebie adres Rejestrację Zamówienia.
4. Informacje o Usługach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy Ceny produktów wskazanych na
stronach internetowych Sklepu Internetowego podawane są w złotych;
Całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich Usług objętych tym samym
Zamówieniem) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez
Klienta.

Artykuł 3 Warunki korzystania ze Sklepu internetowego

Sklep internetowy jest narzędziem ogólnodostępnym i korzystać z niego może
ogół użytkowników, którzy wejdą na dany adres internetowy, pod którym to
narzędzie działa. Warunkiem koniecznym nabywania Towarów, w Sklepie
internetowym jest podanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych
osobowych, które to dane wymienione są w formularzu składania zamówienia.

Artykuł 4 Procedura składania zamówienia

Składanie zamówienia polega na wyborze prezentowanych przez Sprzedającego
w Sklepie internetowym Towarów, Usług w określonej ilości i przeniesieniu ich
do Koszyka Sklepu internetowego.
Proces zakupu składa się z pięciu etapów:
1. Koszyk. Pokazuje wszystkie wybrane do zakupu przez Klienta pozycje.
Istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji
zakupowych, usunięcia z koszyka, kontynuacji zakupów lub zakończenia
zakupów przez użycie przycisku „Przejdź do kasy”
2. Dane do wysyłki. Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól wymaganych
formularza składania zamówienia. Są to dane teleadresowe do wysyłki w
przypadku zakupu Towaru, email na jaki mają zostać przesłane wszystkie
potwierdzenia, dokumenty finansowe oraz dane umożliwiające realizację
Usługi. Istnieje możliwość wyboru chęci otrzymania Faktury/noty
obciążeniowej a w takiej sytuacji zachodzi konieczność wprowadzenia
dodatkowych danych do dokumentu. Przekazana zostaje informacja o płatności
w systemie płatności eService. Istnieją możliwości cofnięcia się do
poprzedniego etapu, kontynuowania zakupów lub przejścia do następnego etapu
poprzezużycie „Przejdź do płatności”.
3. Podsumowanie. Ostatnia wizualizacja danych i możliwość dodania
komentarza do zamówienia. Istnieją możliwości cofnięcia się do poprzedniego

etapu, kontynuowania zakupów lub przejścia do następnego etapu poprzez
użycie „Zweryfikuj e-mail”.
4. Weryfikacja adresu email. Na podany adres email zostaje wysłany mail
weryfikujący jego poprawność –Weryfikacja adresu E-mail. Kliknięcie w
przesłany link jest warunkiem zawarcia umowy i przenosi do sklepu w celu
kontynuacji zakupów. Istnieją możliwości cofnięcia się do poprzedniego etapu,
kontynuowania zakupów lub przejścia do następnego etapu poprzez użycie
„Przejdź do płatności”.
5. Płatność. Następuje przekierowanie do systemu płatności eService. Klient
dokonuje płatności. Po udanej transakcji otrzymuje potwierdzenie drogą
mailową z eService, zostaje przekierowany ponownie do strony internetowej
sklepu. Po zaksięgowaniu Klient otrzymuje Potwierdzenie Realizacji
Zamówienia wraz z potwierdzeniem zakupu w wybranej formie.
6. Klient może składać Zamówienia na Usługi dostępne w asortymencie Sklepu
Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery)
godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.
7. Multi-Med. nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia
internetowego, w chwili zawierania transakcji w Sklepie Internetowym oraz
błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Klienta.

Artykuł 5 Realizacja zamówienia

1. Realizacją zamówienia Klienta zajmuje się Sprzedawca.
2. Po nabyciu przez Klienta Usługi Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 48
godzin od otrzymania wniosku potwierdzić zamówienie u Klienta drogą
internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony, w przypadku,
gdy wypada on w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta).
3. Czas realizacji zamówienia podany jest w Koszyku Sklepu internetowego.
Rozpoczęcie świadczenia Usług jest możliwe po dostarczeniu Klientowi terminu
realizacji, a jeżeli ma ono nastąpić przed upływem prawa Konsumenta do
odstąpienia od umowy, również po wyrażeniu przez Konsumenta wyraźnego
żądania wykonania tego świadczenia.
4 Kupujący dokonuje płatności poprzez usługę eService. Zakupu usług
analogicznych jak oferowane w sklepie internetowym może także dokonać,
odpowiednim oferującym je oddziale sprzedawcy.
5. Informacje, o których mowa w ust. 2-4 są widoczne po wejściu przez Klienta
do Koszyka Sklepu internetowego, a zatem Klient ma możliwość zapoznania się
z nimi przed złożeniem Zamówienia.
6. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia
danych, wskazanych formularzu sklepu, niezbędnych do stworzenia
zamówienia.

7.Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości
będą weryfikowane ręcznie przez obsługę Sklepu Internetowego. Zamówienie
takie może zostać anulowane przez Multi-Med. , o czym wnioskujący zostanie
poinformowany drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 3 dni roboczych od
daty założenia Zamówienia.
8. Zamówienie uznaje się za anulowane przez Klienta, jeżeli w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia wypełnienia formularzy i wysłania do serwera Multi-
Med. nie wpłynie opłata za Usługę.
9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej
umowy następuje przez przesłanie do Klienta elektronicznie zawartej umowy
lub potwierdzenia zamówienia w terminie 14 dni od daty wpłaty środków.
10. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie
zrealizowane w przypadku:
a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy
składaniu Zamówienia,
b) braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu
numerem telefonu lub adresem e- mail,
c) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,
d) uznania przez Multi-Med. , że w przypadku zamówienia złożonego przez
Klienta występuje uzasadnione podejrzenie działania Klienta niezgodnego z
prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności:
hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie Internetowym,
podszywania się pod inną osobę.

Artykuł 6 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni
bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
otrzymania przez Klienta Towaru albo kodu uprawniającego do skorzystania z
Usług .
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem
musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w
drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą,
faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru
formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
4. W przypadku skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z
możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej
Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania
informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą
elektroniczną).

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować na adres pocztowy,
adres e-mail lub numer faxu podane w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient
będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego
mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta
sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w
pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w
związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności
do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu
jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Towar należy zwrócić Sprzedawcy na adres podany w artykule 1 pkt 1
Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w
którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
9. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty
odesłania do Sprzedawcy). W przypadku gdy zwracane przez Konsumenta
Towary nie mogą być zwrócone w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty
maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu są uzależnione od wybranego przez
Konsumenta sposobu zwrotu, w tym w przypadku korzystania z firm kurierskich
wynikają one z cenników usług oferowanych przez tego rodzaju firmy.
10. Jeżeli Klient odstąpi od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania
rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili
odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu
spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą
obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do umów:
1)w przypadku rozpoczęcia korzystania ze świadczeń medycznych.
2) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
3) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
6) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał,
lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy
lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Artykuł 7 Reklamacje

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczania na rzecz Klienta Towarów
wolnych od wad oraz do świadczenia na rzecz Klienta Usług z najwyższą
starannością, zgodnie z aktualną wiedza medyczną. Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność za wady Towarów oraz za nienależyte świadczenie Usług z

uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu
cywilnego dotyczących rękojmi za wady (art. 556 i następne Kodeksu
cywilnego) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
umownych.
2. W przypadku, gdy Towar ma wady albo Klient nie jest zadowolony z jakości
świadczonych Usług, należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy na adres pocztowy,
adres e-mail, numer telefonu lub numer faxu podany w artykule 1 pkt 1
Regulaminu.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji
oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane
Klienta.
4. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
5. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Klienta
związanych z jakością świadczonych Usług, Klientowi (poza możliwością
dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo
skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony
konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego)
Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do
udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym
przepisami prawa. W celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się
do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta.
Konsument ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego
dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem
Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o
rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

Artykuł 8 Postanowienia końcowe

1.Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca -Multi-Med.
Pękała Sp.J z siedzibą w Zambrowie, adres: ul. Białostocka 24, 18-300
Zambrów, Tel. 48 86 271 39 83, Fax 48 86 271 39 83.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w celu
realizacji zawartej z Klientem umowy sprzedaży oraz (jeśli Klient wyraził na to
zgodę) w celu przesyłania informacji handlowych.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony
zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie
www.ulubionylekarz.pl

Artykuł 9

1. Sprzedawca porozumiewa się z Klientem za pośrednictwem poczty
elektronicznej, telefonu. Klient ma możliwość porozumiewania się ze
Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu. Dane
kontaktowe Sprzedawcy znajdują się w art. 1 ust. 1 Regulaminu.
2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego są
następujące:
a) Sprawnie działające urządzenie z dostępem do Internetu,
b) Aktualizowana wersja przeglądarki internetowej zainstalowanej na
urządzeniu,
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub
obowiązki Kupującego sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy
konsumentów nie dotyczą Konsumentów.

REGULAMIN SKLEPU [PDF]

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY [PDF]